บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    400  

นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วิชาการ / ปรับปรุงพันธ์


นางสาว สุภาพร จันทร์บัวทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว กนกอร เยาว์ดำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาง วัลภา ทองรักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว ฐิตินันท์ เงินมั่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

วิชาการ / อารักขาข้าว


นางสาว กนกอร วุฒิวงศ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วิชาการ / ปรับปรุงการผลิต


นางสาว ประนอม มงคลบรรจง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาง วาสนา อินแถลง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว มาสุฑล สัญพึ่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว ศริน อัตตะวิริยะสุข

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วิชาการ / วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป


นางสาว วัชรี สุขวิวัฒน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว ธารารัตน์ มณีน่วม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาง ปราณี มณีนิล

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

วิชาการ / ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ


นาง กุลชนา ดาร์เวล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย พีรพล ม่วงงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว จิตรา สุวรรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ประเทือง อินทร์กัน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาง ฐิตินันท์ อินทร์กัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อดุลย์ กฤษวะดี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย สำเริง สกุลสม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นาย ชำนาญ ภักดีรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

บริหารทั่วไป


นาง สมนึก สุขสี

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นาง สุวณี เส็งหะพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว วิรัลพัชร มาเที่ยง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาว พรรณวดี ศรีตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นาย สมชาย สุขสี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน