บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    3742  

นาย มุ่งมาตร วังกะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

[email protected]

วิชาการ / ปรับปรุงพันธ์


นางสาว สุภาพร จันทร์บัวทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว กนกอร เยาว์ดำ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาง วัลภา ทองรักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วิชาการ / อารักขาข้าว


นางสาว กนกอร วุฒิวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

วิชาการ / ปรับปรุงการผลิต


นางสาว จุฑามาศ วาสิกรัตน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว มาสุฑล สัญพึ่ง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว รัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

วิชาการ / วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป


นางสาว วัชรี สุขวิวัฒน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว ธารารัตน์ มณีน่วม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาง ปราณี มณีนิล

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

วิชาการ / ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ


นาย พีรพล ม่วงงาม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว จิตรา สุวรรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว ศริน อัตตะวิริยะสุข

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อดุลย์ กฤษวะดี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย สำเริง สกุลสม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นาย ชำนาญ ภักดีรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

บริหารทั่วไป


นางสาว พรรณวดี ศรีตระกูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว ธิดาวดี บุญเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาย สมชาย สุขสี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน