วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


    ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของมูลนิธิมหาราช

   

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  มอบหมายให้นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่บุคลากร สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 20 ราย