วันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2564


    ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ

   

วันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายนายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวเกษตรและสหกรณ์ ประจำการงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ในเขตตรวจราชการที่ 2 และส่วนกลาง ของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี