วันที่ 14 กรกฎาคม 254


    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระตำหนักวังสระปทุม ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563

    วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 254 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ นายชวลิต หาญดี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน และนายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก. เฝ้าถวายรายงานผลการดำเนินงานการปลูกข้าวประจำปี 2563 และแผนดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ กข87 ในฤดูนาปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากแปลงนาสาธิตบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก