รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ จปร.


    รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ จปร.

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน และนางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ กิจกรรมประจำปี 2565 ในส่วนของกรมการข้าว ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1.การใช้เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนาเพื่อลดโลกร้อน โดยเริ่มดำเนินการหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปี 2564 2.โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายก จากแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า