เกี่ยวข้าว กข83 ณ แปลงนาร้านกาแฟชายทุ่ง


    เกี่ยวข้าว กข83 ณ แปลงนาร้านกาแฟชายทุ่ง

    วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นายสวัสดิ์ ยอดแก้ว หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี, เจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว, คณะนักวิชาการกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าวและกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้นำชุมชน ร่วมกันเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ณ แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ (พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวแก่เยาวชน และผู้สนใจ) บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี