ประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา


    ประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา

    เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศริน  อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางสาวชุติมา  ศิริธีราเจษฎ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขต 16 เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาว่าการจังหวัดปทุมธานี