ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 21 ราย มาศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี