ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”


    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนายสำเริง สกุลสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายชำนาญ ภักดีรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565” ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก หลักสูตรนี้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวและองค์ความรู้อื่นๆ ให้แก่นักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ อาคารเรียนรู้ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก