การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565


    การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565

    เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร จันทร์บัวทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการพิจารณารับรองพันธุ์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวมีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 4 พันธุ์ได้แก่ กข93 กข95 กข97 และกข101 ซึ่งพันธุ์ กข97 (หอมรังสิต) และ กข101 (ทุ่งหลวงรังสิต) เป็นผลงานการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี