นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


    นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้คณะนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะนักศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 43 คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี