ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการ แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  •   2022-02-04 00:14:06    51     0

-
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการ  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022


  • bytes  

  • bytes