ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก
  •   2022-01-13 20:53:05    287     134

-
TOR  /  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) / เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes