สาระน่ารู้ : ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

 การรวบรวมอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าว  รายชื่อข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี
ปลูกคัดพันธุ์ที่นาทดลองคอลงรังสิตซึ่งกรมเกษตรและการประมง
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ทำพันธุ์เป็นครั้งแรก ปีพุทธศักราช 2469
 ข้าว

     
 แหล่งพันธุ์กรรมข้าวและการนำไปใช้ประโยน์  ข้าวป่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและค้นหาคุณค่าของ
ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวไทย 

      

บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศขช.)