โครงสร้างการบริหาร

CC2

3 2D

ccc

 
  ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  วุฒิการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลและกำกับงานด้านบริหารและวิชาการ
  ประเภท : งานวิชาการ และบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา รื่นสุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม. เกษตรศาสตร์
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงการผลิต
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร จันทร์บัวทอง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (พืชไร่)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงพันธุ์
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม มงคลบรรจง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม เกษตรศาสตร์ (พืชไร่-นา)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงการผลิต
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา อินแถลง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม เกษตรศาสตร์ (พืชไร่-นา)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงการผลิต
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ด้านเคมี
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง อินทร์กัน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : วท.บ. (พืชศาสตร์)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ประเภท : งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ กฤษวะดี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา :วท.บ.(พืชศาสตร์)/สสบ.(ส่งเสริมการเกษตร)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงการผลิต
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกอร เยาว์ดำ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พันธุศาสตร์)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงพันธุ์
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางกุลชนา ดาร์เวล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา : Ph.D. Agriculture (Molecular Plant Breeding)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพล ม่วงงาม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม. (พืชไร่)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าว
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรา สุวรรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา : วท.ม. (พืชไร่)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าว
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายวารินทร์ ศรีถัด
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : วท.บ.(พืชศาสตร์)/น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานปรับปรุงพันธุ์
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หาญดี
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานผลิตเมล็ดพันธุ์และงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง สกุลสม
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : กษ.บ. เกษตรศาสตร์
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานผลิตเมล็ดพันธุ์และงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี มณีนิล
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ด้านเคมี
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก สุขสี
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาบัญชี-คอมพิวเตอร์)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการ
  ประเภท : งานบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสุวณี เส็งหะพันธุ์
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : บธ.บ (การบริหารจัดการ)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  ประเภท : งานบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตินันท์ อินทร์กัน
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : ปวช. (เลขานุการ)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ประเภท : งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิรัลพัชร มาเที่ยง
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบริหารจัดการ)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี
  ประเภท : งานบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สุขสี
  ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (เครื่องจักรกลการเกษตร)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานซ่อมบำรุง
  ประเภท : งานบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณวดี ศรีตระกูล
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการ)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานพัสดุ
  ประเภท : งานบริหาร
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธารารัตน์ มณีน่วม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
  ประเภท : งานวิชาการ
     
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกอร วุฒิวงศ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
  หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานอารักขา
  ประเภท : งานวิชาการ