บทบาทภารกิจ

vision 01
 
 วิสัยทัศน์
 
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ   รักษาคุณภาพข้าวไทย   พัฒนางานวิจัยให้ถึงมือเกษตรกร 
 
 
 
ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาข้าว
 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก
 
 
 
กลยุทธ์
 
1. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวเพื่ออุตสาหกรรม
 
2.เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวเพิ่อการส่งออก
 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
 
4. การขยายผลงานวิจัยให้ถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ