ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์ฯ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

  

t640ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์ฯ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

241

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานปิดการประชุมกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2564 และมอบประกาศเกียรติคุณผลงานภาคบรรยาย และแผ่นภาพ โดยมี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.สุชาวดี นาคะทัต นายสุนิยม ตาปราบ น.ส.วิชชุดา รัตนากาญจน์ นางอัญชลี ประเสริฐ ศักดิ์ นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยว ชาญด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข. ปทุมธานี น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายโอภาส
วรวาท ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี นางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข. ฉะเชิงเทรา นายพิสิฐ พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนคร ศรีอยุธยา มีการสรุปการภาพรวมผลงานภาคบรรยาย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุนิยม ตาปราบ
การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานแผ่นภาพ อันดับ 1 เรื่อง ปริมาณ กลูโคสที่ถูกย่อยเร็วในข้าวนุ่มระหว่างการเก็บรักษา โดย น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรชำนาญการ และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การเพิ่มปริมาณ เมล็ดข้าวอย่าง รวดเร็วด้วยวิธีการแยกหน่อ โดย นายพีรพล ม่วงงาม นวก.เกษตรชำนาญงาน
จากนั้น ผู้อำนวยการกองฯ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและผู้เข้าประชุม ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และร่วมรดน้ำอวยพรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี