ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน (Field Day) ณ ศพก.อ.เมืองปทุมธานี

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน (Field Day) ณ ศพก.อ.เมืองปทุมธานี

241

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ นางอรทัย เทพยศิริกมล นักวิชาการเกษตร และน.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 โดยมี นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนพริกไทย) หมู่ที่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี