ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564

241

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ   นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางประนอม มงคลบรรจง  นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะผู้ตรวจประเมิน  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  เข้าประชุม Gin Conference  ร่วมกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เพื่อประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564