ศวข.ปทุมธานี จนท.สารวัตรข้าว ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี จนท.สารวัตรข้าว ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์

241

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ศวข.ปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี และ นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน/ผู้ปฏิบัติงานสารวัตรข้าว ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ควบคุมข้าวเปลือก ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ VDO Conference) จาก ห้องประชุมสังข์หยด อาคารกรมการข้าว