ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

241

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564   เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  มอบหมายให้ นายประเทือง อินทร์กัน  นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ