ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ไถดะตากดินแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ไถดะตากดินแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

241

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564   นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  มอบหมายให้ นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายนาวี ศรีชัย  นายประสงค์ ยอดยิ่ง และ นายวีระวุฒิ พรหมสุวรรณ ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่  ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำการไถดะ ตากดินแปลงขยายผล ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้