ผอ.ศวข.ปทุมธานี ตัวแทนกรมการข้าว ชี้แจงข้าว กข87 ไม่ใช่หอมมะลิแต่เป็นข้าวพื้นนุ่ม

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ตัวแทนกรมการข้าว ชี้แจงข้าว กข87 ไม่ใช่หอมมะลิแต่เป็นข้าวพื้นนุ่ม)

241

       วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ในนามกรมการข้าว ณ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับข้าว กข87 ไม่ใช่หอมมะลิแต่จัดเป็นเป็นข้าวพื้นนุ่มและเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวทำการวิจัยและเสนอรับรองพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

      ข้าว กข87 มีแหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ โดยเริ่มจากการนำข้าวสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ SPR90033-26-3-2-3-1 กับพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปี 2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 ได้ปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติในประชากรช่วงที่ 2 ถึง 6 (F2-F6) ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาปีจนได้สายพันธุ์ที่คงตัวทางพันธุกร คือ PTT03019-18-2-7-4 แล้วนำไปปลูกประเมินและทดสอบลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะทางการเกษตร

       โดยดำเนินการทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาปี คือในปี 2550 ถึงปี 2553 ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ในปี 2553 ถึงปี 2557 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี 2558 ถึง ปี 2559  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ในขณะเดียวกันได้วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี รวมทั้งทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในปี 2559 ถึงปี 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิต ในฤดูนาปี 2561 ได้ปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และในฤดูนาปี 2562 ได้ปลูกทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และประกาศรับรองพันธุ์วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563