ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

241

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ศวข.ปทุมธานี  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564  ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยมี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธาน  น.ส.วิภาวดี จันทร์สุข  นวก.พาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 30 ราย จาก 23 ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมประชุม ดำเนินการ โดย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ  ศวข.ปทุมธานี  น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา นวก. ร่วมจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว