ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

241

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

       นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ศริน อัตตวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้การรับรองเกษตรกรภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร