ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

241

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา เพื่อนำรถไถยนต์ขนาดเล็ก ทำการไถกลบต้นปอเทืองให้เป็นปุ๋ยพีชสดปรับปรุงดินสำหรับเตรียมแปลงปักดำข้าว ในฤดูนาปรัง 2564