ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบ Application Zoom

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบ Application Zoom

241

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายในพื้นที่ 69 จังหวัด จำนวน 2,638 แปลง ซึ่งกรมการข้าวเป็นหน่วยงานเจ้าของสินค้าข้าวแปลงใหญ่