ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

241

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ