ศวข.ปทุมธานี ประชุมติดตามวางแผนการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมติดตามวางแผนการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

241

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะนักวิชาการเกษตร ศวข.ปทุมธานี ประชุมติดตามวางแผนการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Presentation) ผ่าน VDO Conferente ระบบ Zoom ไปยังศูนย์ต่างๆ และจัดแสดงผลงานเป็นโปสเตอร์แสดงผลงานการอนุรักษ์เมล็ดเชื้อพันธุ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ (Postertation) ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยถ่ายทอดการประชุมวิชาการผ่าน VDO Conferente ระบบ zoom ไปยังศูนย์วิจัยภาคีเครืีอข่าย