ศวข.ปทุมธานี ศวข.ฉะเชิงเทราศวข.พระนครศรีอยุธยา และ ศวข.ปราจีนบุรี ร่วมทำแปลงทดสอบ/เปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าว

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ศวข.ฉะเชิงเทราศวข.พระนครศรีอยุธยา และ ศวข.ปราจีนบุรี ร่วมทำแปลงทดสอบ/เปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าว

241

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับ นางนิตยา รื่นสุข รักษาการผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายนพดล ประยูรสุข นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.ฉะเชิงเทรา นายกฤษณ์กมล เปาทอง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.พระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุมิตรา จันเนียม นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปราจีนบุรี และ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ทำแปลงทดสอบ/เปรียบเทียบวิธีหยอดข้าวงอก และหยอดข้าวแห้ง โดยเครื่องจักรกลใช้หว่านข้าวแห้ง และเครื่องพ่น ภายใต้การเตรียมดินแห้ง ใช้หว่านข้าวงอก เพื่อลดการใช้น้ำและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในสภาพนาชลประทาน ภายใต้แผนงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม่ ณ  แปลงนา  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี