ศวข.ปทุมธานี ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในระดับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในระดับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

241

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว  นายประเทือง อินทร์กัน และ นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  ตัวแทนบริษัท โชคชัยจักรกลการเกษตร จำกัด  ตัวแทนเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ร่วมชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการปรับพื้นที่แบบเกษตรแม่นยำ ด้วยชุดปรับระดับหน้าดินด้วยเลเซอร์  เครื่องพรวนดินแนวตั้ง Power harrow  ณ บริเวณแปลงทดลอง  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี