ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

241

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ  น.ส.กนกอร เยาว์ดำ นวก.เกษตรชำนาญการ น.ส.กนกอร วุฒิวงศ์ นวก.เกษตรปฏิบัติการ นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ จพง.ธุรการชำนาญงาน และนายธนวัต แก้วนิมิต จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Ginconferrence เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดสดจากห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว  เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร