ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video conference)

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video conference)

241

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องประชุมข้าวปลูก โดยมี น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video conference)  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี