ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสาร กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก ประจำปี 2564

  

t640

ผู้ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสาร กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก ประจำปี 2564

241

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะนักวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก จาก ศวข.ปทุมธานี ศวข.คลองหลวง ศวข.พระนครศรีอยุธยา ศวข.ปราจีนบุรี ศวข.ฉะเชิงเทรา ศวข.ราชบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาการนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดทำเอกสารการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

     ขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม โดยเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข