ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

241

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี