สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว

  

t640

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว

241

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว   นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาฯ   นายเฉลิมชาติ   ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ นวก. เผยแพร่ชำนาญการ กรมการข้าว นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กรมการข้าว นายชวลิต หาญดี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นายสำราญ อินแถลง อดีต ผอ.ศวข.ราชบุรี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.กนกอร เยาว์ดำ นวก.เกษตรชำนาญการ นางปรานี มณีนิล จพง.เกษตรชำนาญงาน นายสำเริง สกุล จพง.เกษตรชำนาญงาน และนายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง ร่วมคณะเกี่ยวข้าว และทรงรับการถวายรายงานผลการดำเนินงาน ฤดูนาปี 2563 โดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี