ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2563 ครั้งที่ 2

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2563 ครั้งที่ 2

241

ะหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563  น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ  และคณะ  ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  ให้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2563 ครั้งที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผน  โดยลงพื้นที่ตรวจรวม 2 อำเภอ  5 กลุ่ม คือ กลุ่ม ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง  และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี  กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแตน อำเภอบ้านสร้าง  วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการปลูกพืชและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองรี และผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนฝาว อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และประชุมแจ้งข้อกำหนดการเข้าตรวจประกอบด้วย การจัดการดินและปุ๋ย  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มาตรการป้องกันการปนเปื้อน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา การรวบรวมผลผลิต  การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล  โดยให้เกษตรกรลงทะเบียน และตรวจเอกสารยืนยันตัวตนผู้สมัคร ตรวจระบบ ICS  ตรวจแปลงสมาชิกกลุ่ม  จากนั้นแจ้งผลการตรวจประเมิน