กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

  

t640

กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

241

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี นายชวลิต หาญดี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ศวข.ปทุมธานี นางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ นวก.เผยแพร่ชำนาญการ กรมการข้าว น.ส.ณัฐธภา เสนานันท์สกุล นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปราจีนบุรี นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  และคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือและถวายรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมคณะติดตามผลการดำเนินงาน