ศวข.ปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว

241

วันพุธที่ 18  พฤศจิกายน 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำสารคดีเผยแพร่ผลงาน  Model Smart Farmer  ด้านข้าว แก่บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จำกัด  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การทำนาจากเกษตรต้นแบบด้านข้าวให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ตลอดจนทำให้เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาอาชีพทำนาให้เผยแพร่ยิ่งขึ้น  โดยมีคุณสัญญา คุณากร ร่วมในการถ่ายทำ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน