ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

241

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก