ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้ผลิต

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้ผลิต

241

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ  ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา  ผู้ช่วยนักวิจัย  ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี  จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   ชื่อโครงการ ตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานีเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิต ณ บริเวณส่วนหน้าอาคารทิพย์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี