ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ กข81 ฤดูนาปรัง 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ กข81 ฤดูนาปรัง 2563

241

        วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบให้เข้าร่วมประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ กข81 ฤดูนาปรัง 2563 โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นประธานที่ประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่สนใจร่วมปลูกข้าว พันธุ์ กข81 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี ในรอบนาปรัง 2563 และเชื่อมโยงตลาดข้าวต่างประเทศและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ