ศวข.ปทุมธานี ประชุมร่วม สทช.หลังเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าพื้นที่

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมร่วม สทช.หลังเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าพื้นที่

241

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมกับ นายดนัย นาคประเสริฐ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.) นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ ผอ.กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ นายพิทยา วงษ์ช้าง นวก.เกษตรชำนาญการ และคณะ  มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อคืนพื้นที่บางส่วนของสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และตกลงให้การสนับสนุนค่าเช่าโดยแจ้งเรื่องให้กรมวิชาการเกษตรเสนอของบประมาณปี 2565 มาสนับสนุนค่าเช่า