ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรม

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรม

241

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ นางฐิตินันท์ อินทร์กัน จพง.ธุรการชำนาญงาน นายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร และ น.ส.ณิชญา ม่วงเสน ผช.ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าวตั้งแต่การปลูกข้าวจนถึงการขัดสีข้าวและทำกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า ณ แปลงนา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี