ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

241

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและผู้รับจ้างงานระดับตำบล เข้าร่วมโครงการฯ