ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

241

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกษตรกรและแรงงานระดับตำบล ระยะที่ 3 เข้าร่วมโครงการฯ ระดับจังหวัด