ศวข.ปทุมธานี ประชุมหารือ มทร.ธัญบุรี พัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมหารือ มทร.ธัญบุรี พัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน

241

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ น.ส.กนกอร เยาว์ดำ นวก.เกษตรชำนาญการ น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรปฏิบัติการ   น.ส.กนกอร วุฒิวงศ์ นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าพบปะหารือและแสดงจุดยืนการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ณ ห้องประชุม มทร.ธัญบุรี เพื่อประชุมพิจารณาวางกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศวข.ปทุมธานี กับ มทร.ธัญบุรี การจัดทำ MOU ในการทำงานวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมดำเนินงานวิจัย และมีการสนับสนุนวิทยากรระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา