ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับ ผอ.กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามกิจกรรมตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว ครั้งที่ 2 ปี 2563

241

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะ นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตข้าวดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้เชี่ยวชาญจาก International Rice Research Institute (IRRI) และ น.ส.ลัดดา วิริยางกูร ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ MRV จากนาข้าวกรมการข้าว ร่วมหารือปัญหาอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานจัดทำแปลงสาธิต การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์เกษตรกร และร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom กับ Dr. Reiner Wassmannผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change expert) จาก IRRI และผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและรัฐบาลเยอรมัน ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI)ได้จัดทำโครงการ Thai-German Climate Programme-Agriculture (TGCP-Agriculture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปลูกข้าวโดยวิธีลดการปลดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นผลกระทบ (mitigation) ภาวะก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว