ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง

241

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ  ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ จังหวัดชัยนาท  เพื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับพื้นที่