ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

241

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  กรรมการและเลขานุการฯ และ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งมอบและตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563